https://www.v-k.nl/portfolio/utiliteitsbouw/huizen-beatrixschool

Huizen - Beatrixschool